پهنه بندی قلمروهای هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناوری GIS

   سنگها در بسیاری از فعالیتهای انسانی، اهمیت بنیادی دارند. سنگها منابع اولیه برای ساختمان سازی، راهسازی و سایر امور مهندسی به شمار میروند. بنیاد و پی بسیاری از سازههای انسانی بر سنگها قرار میگیرتد. تمام سنگها در معرض فرآیندهای طبیعی هوازدگی قرار میگیرند. تمام سنگها در معرض فرآیندهای طبیعی هوازدگی قرار میگیرند و عملکرد این فرآیندها به تمام فعالیتهایی که از سنگ به عنوان ماده خام استفاده میکنند، مربوط میشود.
تاکنون مطالعه فرآیندهای هوازدگی سنگها به صورت موردی و توصیفی انجام میشده و نتایج مطالعات به فرمت قابل استفاده برای سایر فعالیتها نبوده است به طوری که در شرایط حاضر زیان هوازدگی به سازه های انسانی بسیار جدی میباشد و توجه به مطالعات هوازدگی به ویژه در داخل شهرها ضروری میباشد.
با توجه به ابعاد گسترده هوازدی که به پژوهشهای متعددی را میطلبد و از طرف دیگر هیچگونه مطالعه هوازدگی به طور جدی در کشور ما انجام نشده است. لذا این تحقیق در مقیاس 1:250000 شرایط و محیط عملکرد فرآیندهای هوازدگی را توسط تکنیکهای سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)و روابط تعریف شده توسط ژئومرفولوژیستها پهنهبندی نموده و به نتایج متعددی رسیده است. از جمله اینکه تنوع شرایط هوازدگی در ایران، نیاز به پژوهشهایی در مقیاس ناحیه ای دارد. پهنه بندی هوازدگی در مقیاس فضایی ملی نیز اگر از توزیع متعادل نمونهگیری بهرهمند شود، میتواند در سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای کلان مفید واقع شود.
.

کلید واژه ها: سنگ وینرت سیستماطلاعاتجغرافیایی هوازدگی زمین شناسی مهندسی سایر موارد