تاثیر ویژگیهای بافتی بر روی خواص مهندسی سنگهای آهکی تزئینی استان فارس

   در این مقاله مشخصات آهکی از 11 معدن سنگ آهکی تزئینی استان فارس به منظور تعیین تاثیر ویژگیهای بافتی بر روی خواص مهندسی و دوام سنگ مورد بررسی قرار گرفتهاند. در مشخصات بافتی از سوی اندازه و شکل دانه ها، نحوه تماس، میزان حفرات و ریز ترکها و نحوه توضیع آنها مطالعه شده اند و از سوی دیگر خواص مهندسی سنگها نظیر میزان تخلخل موثر درصد جذب آب مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی برزیلی سنگ مورد ارزشیابی قرار گرفته اند مشاهدات بیانگر تاثیر فراوان عوامل سنگ شناختی بر روی خواص مخندسی سنگ و دوام آن در مقابل آسیبهای مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی پس از نسب در مکانهای مختلف ساختمان میباشد. این مطالعات میتواند در طبقه بندی سنگها در هنگام انتخاب سنگ در کاربردهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه ها: استانفارس سنگآهک معدن تخلخل زمین شناسی مهندسی فارس