تحلیل احتمال اندیشانه خطرپذیری تونل گلاب در برابر زلزله

خطر زمین لرزه، وقوع محتمل یک جنبش شدید توسط یک رویداد لرزهای در آینده میباشد. بررسی این خصوصیات لرزهای به وسیله تحلیل خطر زمین لرزه امکان پذیر نمیباشد، بلکه خود بخشی از مطالعات خطرپذیری زمین لرزه میباشد. در حقیقت خطرپذیری زمین لرزه بیانگر پیامدهای احتمالی جنبش شدید زمین همچون زیانهای مالی و جانی میباشد. برای رسیدن به این هدف، با توجه به پارامترهای لرزه خیزی (پیشینه بزرگی و شتاب منطقه ای، دوره بازگشت، سرعت و جابجائی) الگوی لرزه خیزی هر گستره را با کمیت عددی بیان میکنند، سپس خصوصیات زمین لرزه های روی داده مورد مطالعه قرار میگیرد و تاثیرشان بر ساختگاه محاسبه میگردد. برای شناخت الگوی لرزهخیزی بلند مدت در گستره طرح، شناخت زمین لرزه های تاریخی و همچنین شناسایی گسلهای فعال و مهم به شعاع 250 کیلومتری برای تعیین الگوی لرزهخیزی بلند مدت منطقه و همچنین دوره بازگشت زمین لرزه لازم میباشد.

کلید واژه ها: تونلگلاب زمینلرزه لرزهخیزی گسل زمین شناسی مهندسی سایر موارد