تحلیل ناپایداری ساختاری در تونل چشمه لنگان

   احداث تونل به عنوان یکی از روشهای مفید جهت انتقال آب از یک حوضه آبریز به حوضه دیگر میباشد. به همین منظور تونل چشمه لنگان برای انتقال آب از چشمه لنگان و حوزه آبریز ان به زاینده رود اصفهان احداث گردید. در این مقاله به تحلیل آماری نتایج برداشتهای صحرایی ناپیوستگیها توسط نرمافزار DIS پرداخته و سپس طبقه بندی توده سنگها (Q,RMR,GSI) در مسیر تونل پرداخته شده است و سپس با استفاده از رده بندیهای توده سنگ به پیشنهاد سیستم نگهدارنده در مسیر تونل اشاره شده است و سپس با استفاده از رده درزهها در مسیر نونل با استفاده از نرمافزار UNWEDGE به بررسی ناپایداری ساختاری در مسیر تونل پرداخته شده و وضعیت گوهها ایجاد شده را در مسیر تونل مورد بررسی قرار دادهایم.
کلمات کلیدی: تونل چشمه لنگان، طبقه بندی توده سنگ، ناپایداری ساختاری، نرم افزار DIP و UNWEDGE

کلید واژه ها: تونلچشمهلنگان تونل چشمهلنگان حوضهآبریز زمین شناسی مهندسی سایر موارد