تعیین قابلیت لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله ساختگاه سد خاکی توزانلو در گز

سد خاکی توزانلو در 250 کیلومتری شمال مشهد و 6 کیلومتری شمال روستای توزانلو نزدیک شهرستان درگز قرار دارد. جهت احداث سد، در مبحث شناسایی منطقه ای و مطالعات زمینشناسی، بر اساس روابط تجربی و روشهای موجود و جمع آوری و جمع آوری اطلاعات محلی، قابلیت لرزه خیزی منطقه ارزیابی شد. مشخصات مورد نیاز برای طراحی سد از لحاظ خطر لرزهخیزی ارائه گشت و بیشینه شتاب افقی ناشی از زلزله بدست آمد. در نهایت با استفاده از نقشه های سازمان انرژی اتمی (اشجعی – مهاجر 1368) و برنامه تحلیلی ریسک زلزله مک گوار (1978) شتاب افقی برای دوره بازگشت 50 ساله بدست آمد و خطر زلزله تحلیل شد و برای عمر مفید 50 ساله سازه شتاب، معادل 43/3 m/s بدست آمد.

کلید واژه ها: لرزهخیزی خطرزلزله ساختگاه سدخاکی توزانلودرگز زمین شناسی مهندسی خراسان رضوى