تفسیر نتایج آزمایشات ژئوتکنیکی ساختگاه مجتمع مسکونی زیتون شهر اصفهان

   در اجرای برخی از پروژه های عمرانی شرایط مناسب زمین برای اجرای سازه ها در محل انتخاب شده وجود ندارد، لذا اطلاع از وضعیت زمین میتواند در راستای طراحی سازه مورد نظر یا بهسازی زمین مفید واقع شود. در این رابطه زمین شناسان مهندس اقدام به شناسایی پی سنگ و خاک ساختگاه مورد نظر نموده تا بتوانند وضعیت قرارگیری و جنس لایه های زیر سطحی محل را تعیین کرده و پارامترهای طراحی ارائه دهند. در این تحقیق نتایج آزمونهای صحرایی و آزمایشگاهی بر روی نمونه های حاصل از 6 گمانه 20 متری در ساختگاه مجتمع مسکونی زیتون واقع در خیابان رزمندگان اصفهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلید واژه ها: آزمایشاتژئوتکنیکی اصفهان پیسنگ زمین شناسی مهندسی