خصوصیات ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد شهریار

   یکی از مسائل مهم فنی در مطالعات، طراحی و اجرای طرحهای آبی، رفتار نامناسب پیهای آبرفتی میباشد. در این نوع پیها مشکلاتی چون عدم تحکیم یافتگی پی و نشست حال از آن، نشت آب از پی و راههای مقابله با آن روانگرایی و واگرایی پی و عدم باربری مناسب، همواره فراروی طراحان بوده است. سد شهریار از نوع سد بتنی قوسی با ارتفاع 160 متر بر روی رودخانه قزلاوزون برای آبیاری زمینهای کشاورزی و جلوگیری از ورود رسوبات رودخانهای به مخزن سفیدرود پیشبینی شده است. با توجه به مطالعات مرحله اول، تعداد 17 گمانه اکتشافی در محلهای مختلف ساختگاه سد حفر شده که ضخامت آبرفت در محل محور سد در حدود 53 متر میباشد. حفاری گمانه های اکتشافی همراه با انجام آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی و تعیین خصوصیات ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی میباشد. در این مقاله ضمن بررسی خصوصیات ژئوتکنیک این آبرفتها، و به صورت خاص لنزها و لایه های رسی مورد توجه قرار گرفته است، تا امکان پذیری احداث سد، روی آبرفت و یا برداشت کل آبرفت و قرار دادن پی سد روی سنگ بستر دیوریتی قابل ارزیابی باشد

کلید واژه ها: ژئوتکنیک سدشهریار سفیدرود آبرفت گمانه زمین شناسی مهندسی سایر موارد