سن سنجی زمین لغزشها بر اساس شواهد بیولوژیکی (مطالعه موردی) جنوب شرقی استان لرستان

   ایران به دلیل شرایط خاص زمینشناسی، توپوگرافی و آب و هوایی از کشورهای مهم لغزشخیز است و سالانه خسارت قابل توجهی بر اثر بروز زمین لغزه گزارش میشود.
اثرات مخرب و جدی این پدیده مهم، در مناطق فعال تکتونیکی، لرزه خیز، سیل خیز و دارای سازندهای رسوبی – تبخیری حساس به فرسایش و دیگر سازندهای مستعد، به وضوح قابل مشاهده است. در مقاله حاضر به بررسی خطر زمین لغزش و بهمن خیزی در ناحیه جنوب شرقی استان لرستان در محدوده کوه کینور پرداخته و روشی جدید بر اساس مسائل زیست شناختی (بیولوژیکی) در تعیین سن رویداد این پدیده های مخرب ارائه میگردد

کلید واژه ها: سنسنجی استانلرستان زمینلغزش لرزهخیزی زمین شناسی مهندسی لرستان