شبیه سازی روند تغییرات مواد جامد محلول در مخزن سد کرخه

   مخازن منابع اصلی پذیرنده مواد جامد محلول به شمار میروند. بسته به درجه لایه بندی مخازن و همچنین دبی ورودی و خروجی مواد جامد محلول در مخازن، احتمال تجمع این دسته مواد در آنها وجود دارد.
سد مخزنی کرخه با حجمی بالغ بر 4 میلیارد متر مکعب، جزو دسته مخازن بزرگ طبقه بندی شده است و در صورت تجمع بیش از حد مواد جامد محلول در آن، عملا یکی از اهداف مهم این مخزن که تامین آب مورد نیاز کشاورزی اراضی پائین دست مخزن میباشد، به دلیل شوری آب تامین نخواهد شد. و این موضوع میتواند به عنوان یک مسئله مهم مطرح باشد. در این تحقیق جهت بررسی روند کیفی آب مخزن کرخه با استفاده از داده های سازمان هواشناسی و سازمان آب خوزستان و داده های پایش کیفی نویسندگان و کاربرد مدل کیفی Ce-Qual-W2 روند تحلیل شده و در این شبیه سازی، مخزن کرخه به صورت دو بعدی قرض گردیده است. نتیجه این مطالعه نشان میدهد به دلیل عدم تعادل بین خروجیها و ورودیهای مخزن کرخه به لحاظ خارج کردن مواد جامد محلول از آن در طول زمان، احتمال تجمیع مواد جامد محلول در این مخزن وجود داشته و در صورت عدم کنترل کیفی مناسب، وقوع پدیده شوری به مرور زمان در آن محرز خواهد بود. مناسب است که به منظور کنترل شوری در مخزن کرخه، الگوهای جدید بهره برداری از مخزن با توجه به جمیع مسائل کمی و کیفی، برنامه ریزی مجدد گردد تا بین بارهای کل مواد جامد محلول خروجی و ورودی در طول یکسال تعادل بهتری برقرار گردد.

کلید واژه ها: شبیهسازی مخزنسدکرخه خوزستان سازمانهواشناسی مخزنسد زمین شناسی مهندسی