کاربرد روشهای ژئوالکتریک در حفاظت محیط زیست مطالعه مورد تاثیر پسابهای صنعتی مجتمع فولاد مبارکه بر آبهای زیر زمینی

به دلیل روند روز افزون صنعتی شدن کشور به تدریج حجم فاضلابهای صنعنی افزایش یافته و پیشبینی میشود که در سال 1386 به 1 تا5/1 میلیارد متر مکعب برسد با توجه به حجم زیاد و نیز گستردگی آلودگی این فاضلابها ضرورت کنترل آنها برای حفاظت از محیط زیست و به خصوص منابع آب کشور امر محرزی است. آلودگی آبها به طور اخص دلالت بر تنزل کیفیت میکند و میزان آن توسط اندازه گیریهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی تعیین میشود، از روشهای فیزیکی میتوان به پژوهشهای الکتریکی اشاره کرد که در مطالعات و تجسسات متعددی مورد استعمال قرار میگیرد در اینجا کاربرد آن صرفا به منظور پی بردن به آبگذرهای زیر سطحی احتمالی در بین فاصله مخضن پساب مجتمع فولاد مبارکه تا چاهها و زمینهای کشاورزی مناطق مجاور و آلوده کردن آنها و تاثیر بر کیفیت آبها میشود در این تحقیق با استفاده از روشهای ژئوالکتریکی سونداژ قائم الکتریکی با متد Schlumberger و با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین شناسی وئ مشاحت زمین و چاههای موجود، محل سونداژهای الکتریکی مشخص شده و برداشتهای صحرائی انجام پذیرفت پردازش دادهها با نرم افزارهای lplوZohdi بوده که در نهایت منجر به تهیه مقاطع ژئوالکتریک و مقاطع زمین شناسی گردید که بر اساس آنها میتوان این آبگذرها را ردیابی نمود. همچنین با استفاده از داده های آبهای زیر زمینی منطقه و محاسبه هدایت الکتریکی تغییر کیفیت آب در مقایسه با مناطق دور دست بررسی شد..

کلید واژه ها: محیطزیست ژئوالکتریک فولادمبارکه توپوگرافی زمین شناسی زیست محیطی اصفهان