وضعیت زباله شهری و مدیریت زباله در مشهد

   امروزه زباله های شهری به عنوان یکی از مسایل مهم زیست محیطی قلمداد میشوند. مدیریت این زباله ها که بخش اعظم آنرا زباله های خانگی تشکیل میدهد، امری ضروریت است. در مشهد به عنوان دومین شهر بزرگ و همچنین مهمترین شهر زیارتی کشور حجم زیادی زباله تولید میشود. در گزشته مشابه دیگر شهرهای بزرگ کشور این زباله ها در گودالهای در مجاورت شهر دفن میشدهاند که این مکانها هم اکنون در محدوده شهر قرار گرفتهاند. در سال 1354 زباله های شهری مشهد در خاکچالی که ابتدای داده مشهد نیشابور قرار دارد دفن میشوند. این خاکچال در گذشته در حاشیه شهر قرار داشت ولی اکنون در داخل شهر قرار گرفته است. در این مقاله وضعیت مکانهای قدیمی و جدید دفن زباله در مشهد مورد بررسی زیست محیطی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: مشهد زیستمحیطی نیشابور زباله زمین شناسی مهندسی خراسان رضوى