بررسی کانی شناسی و محیط تشکیل کانسار جاجرم

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ساسان لیاقت- رضا جعفرزاده
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
هدف این مطالعه بررسی محیط تشکیل و کانی شناسی افق (B) کانسار بوکسیت جاجرم در شمال غرب استان خراسان است. کوه زو در این ناحیه، از توالی کاملی از رسوبات پالئوزوئیک و مزوزوئیک تشکیل شده است که مهمترین سازندهای آن سازند آهکی مبارک، سازند دولومیتی الیکا و سازند شیلی، ماسه سنگی و رسی شمشک است. در این منطقه دو افق بوکسیت وجود دارد: 1) افق A مربوط به پرمین میانی که در مرز سازند مبارک و الیکا قرار دارد، 2) افق B مربوط به تریاس بالایی که در مرز فرسایشی الیکا و شمشک و در قاعده شمشک قرار دارد. در بعضی مناطق، در قاعده سازند شمشک، سنگ های بازالت آلکالی گزارش شده که نتیجه فاز کششی بعد از کوهزایی سیمرین پیشین است و محتمل ترین منشاء برای بوکسیت می باشد. چینه شناسی منطقه، یک توالی رسوبی پیشرونده را نشان می دهد که بوکسیت در یک محیط حاشیه قاره ای رسوبگذاری کرده است که در اثر پیشروی دریا به محیط ساحلی، دلتایی و دریایی کم عمق تبدیل شده است.
مطالعه مقاطع نازک و صیقلی، بافتهای ائولیتی، پیزولیتی و دانه ریز را نشان می دهد. تجزیه های XRD، کانی های دیاسپور، هماتیت، کائولینیت، شاموزیت، و به مقدار کمتر آناتاز، روتیل، پیریت، کلسیت، مگنتیت و... را نشان می دهد. شرایط تشکیل کانی های اصلی فوق، اسیدی ضعیف تا بازی ضعیف (PH: 6-9) به صفر می رسد و آلومینیوم محلول بصورت کانی های اکسید و هیدروکسید نهشت می شود.

کلید واژه ها: خراسان شمالى