رخساره های کانه دار و ساخت و بافت و پاژنز آنها در کانسار سرب- نقره خانجار- جنوب دامغان

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده بهروزمهری- ابراهیم راستاد - فرج ا... فیاضی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
کانسار سرب- نقره (روی) خانجار (رشم) جنوب دامغان، یکی از کانسارهای استراتاباند توالی کربناتی در ایران مرکزی است. سنگ در برگیرنده ماده معدنی، واحدهای آهکی کرتاسه است. ماده معدنی در این منطقه از لحاظ ژئومتری به دو گروه تقسیم می شود: 1) عدسی هایی از ماده معدنی که همخوان با لایه بندی هستند. 2) توده های معدنی که به صورت پرکننده شکستگی ها، فضاهای خالی و برش های زمین ساختی هستند. در منطقه خانجار سه رخساره کانه دار تشخیص داده شده است: الف) رخساره آهک سیلیس دار که حاوی گالن، اسفالریت، کلکوپیریت و پیریت می باشد. ب) رخساره مولوسکا اکینودرم وکستون که حاوی کانه های گالن، اسفالریت و پیریت است. ج) رخساره آهک رودیست دار که گالن فراوان آن را همراهی می کند.

کلید واژه ها: سمنان