تحلیل ساختاری تاقدیس کهنک در فروبار دزفول

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده آرش برجسته
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
فروبار دزفول که پهنه مورد بررسی در بخش شمالی آن جای دارد. از دیدگاه زمین شناسی ساختاری و زمین شناسی نفت اهمیت چشمگیری دارد. بررسی عناصر ساختاری در تاقدیس کهنک (کوهانک) و وجود خمیدگی های ساختاری در آن، همچنین چگونگی پراکندگی سیستم های شکستگی موجود حاکی از چرخش هایی در روند ساختاری محل است. سیمای کلی ساختارهای این پهنه، با کارکرد یک سیستم برشی راستگرد با روندی کم و بیش موازی با روند زاگرس همخوانی دارد. افزون بر آن نقش تکتونیک را به گونه ای بارز بر ریخت شناسی ساختارها، به ویژه بر روی آبراهه های اصلی منطقه می توان مشاهده کرد. بر مبنای تحلیل هندسی و جنبشی مجموع عناصر ساختاری برداشت شده و توزیع شکستگی ها. وجود یک گسل پنهان در زیر پوشش رسوبی استنباط گردید که عملکرد آن بر روی سطح قابل پیگری است.

کلید واژه ها: خوزستان