کنترل کننده های ساختاری در دگرسانی سنگ های واقع در پهنه برشی بوشاد

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد حسن زرین کوب-محمد مهدی خطیب
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
پهنه برشی بوشاد در افیولیت ملانژ جنوب بیرجند، شرایط مناسب جهت فرایند های دگرسانی و متاسوماتیسم سنگ های مسیر برش را فراهم نموده است. مهمترین محصولات این فرایندها سرپانتینیت و لیستونیت است. سرپانتینیت ها عمدتاٌ شامل لیزاردیت و کریزوتیل، حاصل دگر سانی پریدوتیتها (عمدتاٌ هارزبورژیت ها و دونیت) بوده و لیستونیت ها نیز به دو گروه لیستونیت های کربناتی و لیستونیت های سیلیسی- کربناتی تقسیم می شوند. همخوانی هندسی رخنمون های دگرسانی با عناصر ساختاری وابسته به پهنه برشی چپگرد بوشاد، بیانگر نقش کنترلی این ساختارها است. بیشترین شدت دگرسانی در بخش مرکزی پهنه برشی چپگرد بوشاد، در مسیر ساخت های همسو دیده می شود. سرپانتینیت ها با رلیف منفی و لیستونیت ها با رلیف مثبت نیز از مهمترین ردیابهای مسیر ساختارهای همسو و ناهمسو در پهنه برشی بوشاد به شمار می آیند. چرخش قطعات سنگی در پهنه برشی، موجب پیدایش فضای باز و نهشته شدن مواد معدنی شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد