بررسی و تحلیل توزیع پیش لرزه ها و پس لرزه های زمین لرزه ۱۷ اردیبهشت ۷۸ کهمره استان فارس (جنوب غرب ایران)، با استفاده زا مدل های آماری

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده احمدزمانی-سید ناصر هاشمی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
زمین لرزه 17 اردیبهشت ماه 1378، کهمره استان فارس با بزرگی Ms= 6/3 . پس لرزه های فراوانی به همراه داشته است. بطوریکه فعالیت پس لرزه های این زمین لرزه و سابقه لرزه خیزی منطقه، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به اطلاعات به دست آمده از پایگاههای ثبت زمین لرزه، مشخص شد که ساز و کار کانونی این زمین لرزه از نوع امتداد لغز راستگرد است. مطالعه توزیع مکانی رو به مرکز پیش لرزه ها و پس لرزه های این زمین لرزه و همچنین سازو کار کانونی آن موید این است که گسل عامل این زمین لرزه، گسل کره بس می باشد که از گسل های فعال ناحیه زاگرس به شمار می رود. بررسی لرزه خیزی کل ناحیه حاکی از این است که قطعات (Segments) مختلف گسل کره بس، به طور مجزا عمل کرده و به نظر می رسد فعالیت این قطعات، مهاجرتی به سمت شمال نشان می دهند. در این تحقیق با استفاده از مدل های کاربردی آماری، توزیع زمانی پیش لرزه ها و پس لرزه های این زمین لرزه مطالعه و بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که می توان الگوی خاصی را در توزیع زمانی پیش لرزه ها مشاهده کرد. بدون شک شناخت الگوی توزیع زمانی پیش لرزه ها و پس لرزه ها و ارتباط آن با زمان و مکان رخداد زمین لرزه اصلی می تواند در پیش بینی زمین لرزه های بزرگ موثر و مفید باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد