یک مدل زمین شناختی برای ارزیابی نقش گسلها در هدایت یا انساداد جریان نفت در حوضه های رسوبی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده رسول سرخابی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
در حوضه های رسوبی غالباٌ گسلهای متعددی وجود دارد و این ساختارها نقش مهم و دو گانه ای در انتقال نفت یا جلوگیری از جریان نفت در زیر زمین ایفا می کنند. به منظور تجزیه شیمیایی و تحلیل این نقش دوگانه گسل، یک مدل زمین شناختی ارائه می شود که شامل اجزای زیر است: 1- زمین ساخت حوضه رسوبی 2- تاریخ فعالیت گسل 3- پهلوی هم گذاری لایه های رسوبی به وسیله گسل 4- پارامترهای هندسی گسل 5- رژیم تنشی در گسل 6- پارامتر های مربوط به مالیده شدن شیل بر صفحه گسل 7- تشکیل سنگ گسل (هسته گسل) بر اثر فرایندهای مکانیکی و شیمیایی و مقایسه آن با سنگ مخزن 8- پارامتر های مربوط به ناحیه آسیب دیده در مجاورت صفحه گسل. در اینجا برخی از این پارامترها و اجزای مدل بر اساس اطلاعات کیفی و کمی موجود بررسی می شود و مسائل باقیمانده برای پژوهش های بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. از انجا که حوضه های رسوبی در ایران به فراوانی یافت می شود، تجزیه و تحلیل زمین شناختی گسلها در رابطه با جریان سیالهای زیر زمینی، اهمیت علمی و فنی زیادی دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد