آماده سازی شالوده هسته رسی سد گتوند علیا از دیدگاه فنی و اجرایی

     اصولا پی بخش آببند سد روی سنگ یا خاکی بنا می شود که قابلیت ( ظرفیت ) باربری لازم را دارا بوده و تراکم پذیری 5 آن پایین باشد . هسته سد در عمده سدها روی سنگ هوانزده 6 و یا با هوازدگی کم احداث می شود . و هدف از آن دستیابی به شالوده ای تراکم ناپذیر و نفوذناپذیر است . به همین دلیل و بر اساس مطالعات ژئوتکنیکی ، مجموعه اقداماتی در بخش پی تحت نام آماده سازی یا بهسازی 7 شالوده صورت می گیرد که بسته به شرایط زمین شناسی پی از کمیت و کیفیت متفاوتی برخوردار است. در پروژه سد سنگریزه ای گتوند علیا بهسازی پی به دلیل تکتونیزه بودن سنگ پی منجر به فرایندی شامل خاکبرداری و حفاری دندانه ای در محدوده بدنه با حجمی بیش از 2 میلیون متر مکعب، اجرای بتن دندانه ای ( پلینت ) 8 و تزریقات تحکیمی گردیده است . در این مقاله بر اساس مطالعات صورت گرفته، طرح آماده سازی پی و راهکارهای اجرایی این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: سدگتوندعلیا ژئوتکنیک بهسازی حفاری زمین شناسی مهندسی خوزستان