ارزیابی فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC ، داده های ماهواره ای و GIS در حوزه آبخیز شرفخانه - شبستر

     فرسایش و هدر رفت خاک یکی از عوامل اصل ی در کاهش حاصلخیزی خاک، انباشت رسـوبات در آبراهـه هـا، کانالهـای آبیاری و رودخانه ها، کاهش ظرفیت مخازن سدها، تشدید وقوع سیلابهای مخرب و آلودگی محیط زیست می باشد . بـرای مقابله با این معضل روشها و مدلهای متعددی ارائه گردیده است . یکی از ایـن مـدلها، پهنـه بنـدی منـاطق آسـیب پـذیر و محاسبه میزان تولید رسوب بر مبنای روش MPSIAC می باشد . در این روش که در حوزه آبخیز شـرفخانه بکـار گرفتـه شده است 9 عامل محیطی، یعنی زمین شناسی، خاکشناسی، اقلیم، روانـاب، توپـوگرافی، پوشـش زمـین، کـاربری اراضـی، فرسایش سطحی و فرسایش رودخانه ای بررسی می شود و با در نظر گرفتن ارزشهای کمی برای هر یـک از آنهـا، میـزان رسوب بر حسب متر مکعب در کیلومتر مربع محاسبه می گردد . در این تحقیق با بکارگیری داده های ماهواره ای و تحلیـل آنها در محیط سامانه اطلاعات مکانی به نتایج مورد نظر دست یافته و این نتایج مؤید کارآمدی این تکنیکها در برآورد میزان فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز می باشد.

کلید واژه ها: فرسایش مدلMPSIAC دادههایماهوارهای حوزهآبخیزشرفخانه شبستر زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى