امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهواره ای Aster برای تفکیک و طبقه بندی نهشته های کواترنری در منطقه سه اصفهان

     استفاده از اطلاعات ماهواره ای سنجش از دور در زمین شناسی به خصوص تصاویر سنجنده های سری Landsat سـابقه ای نسبتا طولانی دارد، اما استفاده از این تکنیک در مطالعه رسوبات کواترنر موضوعی است که علی رغـم اهمیـت زیـاد، مـورد توجه کمتری قرار گرفته و مطالعات و تحقیقات بیشتری را طلب می نماید . در تحقیق حاضر منطقه سـه از توابـع شهرسـتان میمه به منظور تفکیک نهشته های کواترنر با استفاده از تصاویر Aster انتخاب گردید . برای این منظور پس از زمین مرجع سازی تصاویر، پردازش های مختلفی جهت بارزسازی این نهشته ها صورت پذیرفت . در نخسـتین مرحلـه تفسـیر بصـری توانست اطلاعات زیادی را به صورت کلی در اختیار قرار دهد . تفسیر بازتابش طیفی بر روی تک تک باندها و سپس ایجاد ترکیبات رنگی کاذب FCC) 1) و در نهایت استفاده از نسبت باندها عمده عملیاتی بودند که از نتایج آنها در مرحله تفسـیر بصری استفاده شد . در ادامه تحلیل مؤلفه اصلی PCA) 2) ، طبقه بندی نظارت نشده و طبقه بندی نظارت شده مـورد توجـه قرار گرفت . نتایج حاکی از آن است که استفاده از تصاویر سنجنده Aster در مطالعات زمین شناسی و به خصوص بررسـی نهشته های کواترنری نتایج رضایت بخشی را در اختیار قرار می دهد کـه تعـدد بانـدها علـت عمـده آن اسـت . همچنـین پردازشهای رقومی نشان داد که آنالیز مولفه های اصلی در تفکیک بعضی از واحدهای کواترنر می توانـد مفیـد واقـع شـود . همچنین استفاده از باندهای ویژه برای انجام طبقه بندی دقت بیشتر این روش را نسـبت بـه طبقـه بنـدیهای متـداول نشـان میدهد.

کلید واژه ها: اصفهان سنجشازدور تصاویرماهواره‌ای کواترنر سنجنده زمین شناسی مهندسی