انتخاب محدوده مناسب GSI برای مارن ها در بخش هایی از مسیر تونل سوم کوهرنگ

     از جمله پارامترهایی که گویای مقاومت یک توده سنگ در شرایط مختلف زمین شناسی است، اندیس مقاومت زمین ساختی می باشد. .  GSIاولین بار در سال 1994 توسط آقای هوک برای تعیین مقدار کاهش مقاومت توده سنگ در شرایط مختلف زمین شناسی ارائه شد و جای پارامتر RMR را در معیار هوک و براون گرفـت. از آنجـا کـه GSI در تعیـین پارامترهـای ژئومکانیکی توده سنگ نقش بسزایی دارد، لذا باید با توجه به شرایط مختلف، محدوده مناسبی برای آن انتخاب شود . برای انتخاب GSI می توان از نمودار شماتیکی که هوک ارائه کرده است، استفاده نمود . هوک طـی سـالهای اخیـر توصـیه هـای مختلفی برای انتخاب صحیح مقدار GSI، بسته به جنس سنگ، ارائه نموده است . از جمله آنها هوک و همکارانش در سال 2004 متذکر شدند که در انتخاب مقدار GSI برای توده سنگهایی که نسبت به هوازدگی حساس هستند، از جمله مارن هـا باید دقت زیادی بکار برده شود . چنانچه نمونه هایی که برای انتخاب GSI بکار می روند در معرض هوا قرار گرفته باشـند ( رخنمون ها ) و یا اینکه در عمق زمین باشند ( دیواره تونل ) تفاوت زیادی در جواب مسأله دارد . در این مقاله ابتدا به معرفیGSI و بررسی تاریخچه آن پرداخته شده و سپس روشهای مختلف محاسبه GSI مرور می شوند . در انتها محدوده مناسب GSI برای مارن های در بر گیرنده بخشی از تونل سوم کوهرنگ انتخاب می شود.

کلید واژه ها: مارن ژئومکانیک کوهرنگ زمینساخت زمین شناسی مهندسی چهارمحال