اندازه گیری آلودگی های طبیعی ( عناصر سمی و رادیو اکتیو ) از طریق داده های زمین شناسی در بخش مرکزی البرز شرقی و اثرات آنها بر آبهای زیرزمینی

     میزان عناصر آلاینده زیست محیطی در سازندهای زمین شناسی ممکن است گاهی بیش ا ز استانداردهای پذیرفته در جهـان باشد . به همین رو و به منظور شناخت چگونگی تاثیر آلاینده های زمین شناسی بر خاک وآب و سلامت انسـان ، پـروژه ای مطالعاتی - زیست محیطی در حوزه آبریز شاهرود - بسطام انجام پذیرفت تا ضمن بیان مسئله به مسئولین شهرستانهای یاد شده هشدار و پیشنهاد اجرایی به منظور مقابله و کاهش آلاینده های زیست محیطی طبیعی داده شود . جهت انجام این مهـم در گستره ای معادل 2700 کیلومتر مربع نم ونه های متعددی از سا زندهای گوناگون بردا شت گردیـد . نمونـه هـای مـذکور توسط آزمایشات فلورسانس اشعه ایکس و جذب اتمی مورد بررسیهای آزمایشگاهی قرار گرفتند . با توجه به استانداردهای قابل قبول در اتحادیه اروپا EEC، سازمان ملل متحد و بانکهای اطلاعاتی نظیر MSDS, NIOSH , EPA ,WHO مشخص شد که حد مجاز آلودگی عناصری مثل آرسنیک ، کادمیموم ، وگوگرد در این محدوده بیش از حد مجاز است و بـا توجه به گستر دگی زیاد سا زندهایی نظیر رسوبات ذغالـدار سـازند شمشـک ( حـاوی تـا ppm 140 آرسـنیک ) ، سـنگهای آتشفشانی ائوسن ( حاوی کادمیوم تا 7 برابر حد مجاز ) و سازندهای نئوژن که میزان گوگرد آنها گاهی تا ppm 60000 می رسد باید تمهیداتی در این زمینه پیش بینی گردد ( گفتنی است که این آل ودگی ها برخی از آب ها ی زیر زمینی , سطحی و خاکهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند ). شایسته است که با اولویت دادن به نقشه های ژئو شیمیایی - زیست محیطـی به عنوان دستورکار اقدامات لازمه در این باره اتخاذ گردد .

کلید واژه ها: سمنان