برآورد فازی پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای تونل های آبرسان نیروگاه سدگتوند علیا

     پیش بینی نزدیک به واقعیت شرایط زمین شناسی و خصوصیات مهندسی سنگها در مرحله مطالعات پروژه های عمرانی و معدنی، امکان طراحی مناسب و در نتیجه برآورد صحیح از امکانات و تمهیدات لازم اجرایی، متناسب با شرایط موجود را در زمان اجرا فراهم می نماید . تحقق این امر، بدلیل ناهمگنی ها و پیچیدگی هایی که در شناخت خصوصیات مهندسی سنگ ها وجود دارد، علاوه بر اقدامات عملی ( حفر گمانه و آزمایشات دقیق ) نیازمند تعبیر و تفسیر واقع بینانه از نتایج می باشد . یکی از امکانات نرم افزاری و محاسباتی مؤثر در رسیدن به نتایج دقیق تر، استفاده از تئوری مجموعه های فازی (Fuzzy sets) می باشد که توسط پروفسور زاده ( Zadeh,1965) ارائه شد این تئوری، مبنایی در مواجهه با داده های نادقیق وعدم قطعیت ها می باشد . در تعیین خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ (Q,RMR) برخی از پارامترها مثل شرایط آب زیر زمینی، ز بری سطح درزه ها و ... بصورت کیفی بیان می شوند و لذا اختصاص عددی قطعی به این پارامترها از دقت محاسبات می کاهد . در این بررسی، روش فازی برای محاسبه پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای در برگیرنده تونل های آبرسان نیروگاه سد گتوند بکار گرفته شده است.

کلید واژه ها: تونل مهندسیسنگ گمانه ژئومکانیک زمین شناسی مهندسی خوزستان