بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی و ژئوالکتریکی

به دلیل روند روز افزون صنعتی شدن کشور به تدریج حجم آلودگیها و فاضلاب های صنعتی افزایش یافته و پیش بینی میشود که در سال 1386 به 1 تا 1/5 میلیارد متر مکعب برسد با توجه به حجم زیاد و نیز گستردگی آلودگی این فاضلابها، ضرورت کنترل آنها برای حفاظت از محیط زیست و به خصوص منابع آب کشور امری محرز است . پژوهش های الکتریکی ( ژئوفیزیکی ) در مطالعات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد . در مبحث ژئوالکتریک در اینجا کاربرد آن صرفا به منظور پی بردن به آبگذرهای زیر سطحی احتمالی در بین فاصله مخزن پساب مجتمع فولاد مبارکه تا چاهها و زمین های کشاورزی مناطق مجاور و آلوده کردن آنها و تاثیر بر کیفیت آبها می باشد . در این تحقیق با استفاده از روش های ژئو الکتریکی سونداژ قائم الکتریکی با متد شلومبرژه و با توجه به وضعیت توپوگرافی، زمین شناسی و مساحت زمین و چاههای موجود محل سونداژ قائم الکتریکی مشخص شده و برداشتهای صحرائی انجام پذیرفت، پردازش داده ها با نرم افزارهای IPI , Zohdi بوده که در نهایت منجر به تهیه مقاطع ژئو الکتریک و مقاطع زمین شناسی گردید که بر اساس آنها می توان این آبگذرها را ردیابی نمود . در بحث ژئوشیمی مطالعه و ارزیابی وسعت و میزان آلاینده ها در خاک و آب و نهشته ها و رسوبات سطحی در محدوده مجتمع فولاد مبارکه نیز مورد بررسی قرار گرفته و اثرات زیست محیطی احداث مجتمع بر مناطق مجاور با بهره گیری از مطالعات ژئو شیمیایی خاک – رسوبات و نمونه برداری موردی از آب مورد بررسی قرار گرفت . پس از انجام آزمایشات دانه بندی با استفاده از نتایج آنالیز نمونه های برداشته شده از نهشته های سطحی و رسوبات که با روشهای AAS , ICP , XRD, XRF صورت گرفته و با تجزیه و تحلیل آنها میزان تاثیر گذاری مجتمع بر مناطق مجاور مشخص شد و در نهایت با مد نظر قرار دادن استاندارهای جهانی و مقایسه آنها با حد طبیعی محدودههای حاوی آلاینده ها مشخص گردید . در پایان بطور خلاصه بر برخی روشهای موثر در جلوگیری از
   پخش آلاینده های زیست محیطی در منطقه اشاره شده و راهکارهائی ارائه شده است

کلید واژه ها: سایر موارد