بررسی آلودگی آب زیرزمینی دشت تهران

     کمبود شدید منابع آب در دسترس و قابل مصرف از یک سو و افزایش شدید نیازها به آب از سوی دیگر،حفاظت کمی و کیفی منابع آب موجوددر ایران را ضروری نموده است . آب زیر زمینی در بسیاری از مناطق ایران نیازهای شهری،صنایع وکشاورزی را برطرف نموده وپس از مصرف،تولید پساب می نماید که دوباره به طرق گوناگون به آبخوان بازمی گردد . با توسعه شهرها،صنایع وکشاورزی،مصرف آب افزایش یافته وبه همان نسبت پساب بیشتری تولید وبه آبخوان تزریق می گردد . چرخه ذکر شده در نهایت باعث آلودگی آب آبخوان وتشدید آلودگی خواهد شد .
   مطالعه موردی این تحقیق آبخوان دشت تهران میباشد که برروی آن شهر بزرگ تهران،مرکز ایران واقع شده است . بررسیها نشان میدهد که در سال 1356 د رمحدوده شمیران تا عباس آباد آبهای زیر زمینی آلوده بوده و از محور عباس آباد تا خیابان سپه آلودگی مشاهده نشده و از محور خیا بان سپه تا حوالی شهر ری آبهای زیر زمینی آلوده بوده اند . مطالعات دیگری مابین سالهای 55 تا 56 غلظت مواد شوینده درآبهای زیر زمینی دشت تهران را بیش از استاندارد آن اعلام نموده است . در سال 1362 نمونه برداریها وآنالیز آنها کلیه مناطق آبخوان را به جز دو نقطه موضعی آلوده نشان داده است . مطالعات سالهای 1372 و، 1375 آلودگی آب زیر زمینی دشت تهران را به عناصر کمیاب، نیترات و کلی فرم تایید مینماید که دراثر نفوذ انواع فاضلابها به آبخوان میباشد . نمونه برداری وآنالیز نمونه آبهای قنوات شمیران 21) نمونه ) در سال 1380 گویای آلودگی آب قناتهای مذکور به فاضلاب در شمالی ترین مناطق دشت تهران می باشد .

کلید واژه ها: تهران