بررسی ابزاربندی در تونل گاوشان، با نگرشی ویژه به رفتار زون سرپانتینیت

     ابزاربندی و رفتارنگاری تونل در زمان ساخت با توجه به شرایط زمین شناختی خـاص و پیچیـده مـسیر تونـل انتقـال آب گاوشان از اهمیت زیادی برخوردار بوده است . در این مقاله با معرفی انواع ابزار های بکار رفته در زمان ساخت تونل، نتایج حاصل بطور مختصر مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این راستا به رفتار زون سرپانتینیت در زمان حفاری به منظـور بهینـه سازی تحکیمات و اثرات کف برداری تونل توجه بیشتری شده است، بطوریکه تغییرات رفتاری ایـن تـوده سـنگ پـس از اجرای پوشش داخلی تونل با نصب سلول تعیین فشار کـل (Total pressure cell) و دیگـر ابزارهـای مناسـب مـورد توجه خاص قرار گرفت . نتایج حاصل از ابز ار دقیق تونل انتقال در بهینه سازی تحکیمات در کل تونل انتقـال و بـازنگری طرح اولیه پوشش داخلی تونل در قطعات زیر به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار مطرح بوده است :
1- بازنگری طراحی لاینینگ تونل انتقال، قطعه اول از کیلومتراژ 14 +864 تا 19 +350 بطول 5316 متر .
2- بازنگری طراحی و روش اجرای لاینینگ تونل انتقال آب گاوشان در زون سرپانتینیت .
3- بهینه سازی تحکیمات تونل در زمان حفاری بر اساس شواهد واقعی توده سنگ

کلید واژه ها: تونلگاوشان زونسرپانتینیت لاینینگ تونلانتقالآب زمین شناسی مهندسی کرمانشاه