بررسی اثرات شیمیایی زون های دگرسان شده بر پارامترهای مختلف شیمی آب در منطقه یوزباشی چای

     منطقه مورد مطالعه در شمال غرب قزوین با وسعتی حدود 400 کیلومتر مربع قرار دارد . با توجه به وسعت زیاد زونهای آلتراسیون در منطقه اثرات زیست محیطی ان بر روی آب مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق حدود هفت نمونه از آبهای زیرزمینی در مناطق دگرسان شده انتخاب گردیده است تا اثرات زیست محیطی زونهای دگرسانی بر کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد بررسی قرار گیرد . با توجه به این موضوع کلسیم و سولفات بیشترین اثر زونهای دگرسان شده بر روی آبهای زیرزمینی می باشند و مناطق دگرسان شده از این عناصر غنی می باشند . همچنین این آبها از نظر سختی بیشتر از حد استاندارد می باشند .

کلید واژه ها: قزوین