بررسی پدیده لغزش در شیروانی سنگی کیلومتر ۳۲ بزرگراه جم - طاهری - عسلویه و ارائه طرح پایدارسازی آن

     از جمله مسائل گریبانگیر راه های کشور، وقوع پدیده لغزش و رانش بعد از انجام عملیات خاکبرداری در مناطق با توده های ضعیف و در اثر نفوذ باران است . به علت عدم مطالعات ژئوتکنیکی در زمان طراحی مسیر، این مشکل اغلب بعد از اجرای عملیات ترانشه ها و ساخت ابنیه های مربوطه اتفاق می افتد که همین امر باعث می شود، تغییر مسیر به علت هزینه های خیلی بالا ًعملا امکان پذیر نباشد، از این رو پایدارسازی شیروانی اجتناب ناپذیر می گردد . در این مقاله یکی از این موارد که در بزرگراه چهارخطه دردست احداث جم - بندرطاهری اتفاق افتاده، مورد بررسی قرارگرفته است . بدین منظور نخست با بررسی های زمین شناسی اطلاعات کامل صحرائی بویژه محدوده تاج و پنجه لغزش تعیین گردید و سپس با داشتن توپوگرافی اولیه دامنه ( قبل از حفاری ) و توپوگرافی بعد از حفاری ( قبل و بعد از رانش ) امکان توضیح کامل فرآیند لغزش فراهم شد، که از همین نکته برای بدست آوردن پارامترهای حاکم بر توده سنگی استفاده گردید . در مرحله بعدی با داشتن پارامترهای توده سنگ، پایداری شیروانی بعد از انجام خاکبرداری جدید برای رسیدن به رقوم پروژه مورد ارزیابی واقع شد و راه حل های مختلف برای رسیدن به حداقل ضریب اطمینان موردنظر مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده راه حل مناسب برای پایداری شیروانی ارائه گردید.

کلید واژه ها: بزرگراهجم عسلویه توپوگرافی زمینلغزش لغزش زمین شناسی مهندسی سایر موارد