بررسی تأثیر خاصیت خمیری خاک های رسی بر نتایج آزمایش نفوذ استاندارد

     آزمایش نفوذ استاندارد بعنوان یکی از متداولترین ابزارهای تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی خاک از جایگـاه ویـژه ای در ایـن عرصه برخوردار بوده ، معمولا ” نتایج آن بعد از اعمال ضرایب اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از این آزمـایش همانگونه که در اکثر مراجع نیز آمده در خاکهای ماسه ای توصیه شده است . امـا علیـرغم ایـن توصـیه هـا ایـن آزمـایش در خاکهای چسبنده نیزاطلاعات ارزشمندی در اختیار ما قرار می دهد . حال با توجه به وابستگی خصوصیات مقاومتی این خاکها به خاصیت خمیری و ارتباط بین عدد ΣΠΤ و مقاومت برشی خاکهای رسی پاسخگویی به این سوال حایز اهمیت است که آیا این ویژگی در نتایج آزمایش ΣΠΤ نیز موثر خواهد بود. در همین راستا دراین مقاله سعی شده است این اثر با توجه به نظریه های موجود در زمینه مقاومت برشی و اطلاعات بدست آمده از آزمایش ΣΠΤ در سایت های مختلف مورد بررسی قرار گیرد .

کلید واژه ها: خاکرس ژئوتکنیک مقاومتبرشی زمین شناسی مهندسی سایر موارد