بررسی تزریق پذیری پی سنگی ساختگاه سد مخزنی پیغام چای کلیبر

     به منظور طراحی موفق پرده آب بند در پی های سنگی، شناخت رفتار قابلیت گذرد هی و تزریق پذیری پی و ارتباط بین آنها ضروری است . عملیات تزریق در فعالیت های عمرانی روشی است که در آن مخلوط دوغاب با اعمال فشار به درون درز و شکاف ها و ناپیوستگی های سنگی یا خاکی به منظور ایجاد پرده آب بند، تحکـیم و تقویـت تشـکیلات زمـین، پرکـردن فضاهای خالی سازه و سنگ و ... وارد می شود . تزریقات پرده آب بند به منظور کاهش نفوذپـذیری تـوده سـنگ واقـع در تکیه گاه ها و پی سازه های آبی ( به ویژه ) سدها برای کنترل تراوش آب و کاهش نشت آب مخزن به کار گرفته می شود [1]. تخمین تزریق پذیری و یا به عبارتی میزان خورند پی سدها جهت طراحی پرده آب بنـد، بـه دلیـل پیچیـدگی سـاختگاه هـا به راحتی امکان پذیر نیست، به همین خاطر جهت به دست آوردن پارامترهای طراحی پرده آب بند در مرحله مطالعاتی اقـدام به انجام تزریق آزمایشی می نمایند . با ارزیابی و کنترل نتایج تزریق آزمایشی می توان به برخی از ویژگی های سـاختگاه در ارتباط با طراحی پرده آب بند دست یافت .
سد مخزنی پیغام چای کلیبر، یک سدخاکی با هسته رسی وبه ارتفاع 46 متر از بستر رودخانه است . در محـدوده محـور سد، پوشش آبرفتی، به ویژه در سمت تکیه گاه چپ گسترش و عمق نسبتاً زیادی دارد . آزمایشـات تراوایـی انجـام گرف تـه نشان داده است که این پوشش آبرفتی از نفوذپذیری پایینی برخوردار بوده ونیـاز بـه آب بنـدی نـدارد . سنــگ بســتر در محـور سـد، از گـدازه هـای بـازیـک تشـکیل شده است که در سمت بالادست و نیز در تکیه گـاه راسـت بیـرون زدگـی دارد . نتایج حاصل از تزریق آزمایشی انجام گرفته درتکیه گاه راست نشانگر تزریق پذیری پی سنگ تکیه گاه راست بوده که با اجرای پرده آب بند می توان از نشت آب غیر مجاز جلوگیری به عمل آورد و آثار ناشی از آن را کنترل کرد .

کلید واژه ها: سدخاکی آببند آبرفت سدمخزنی زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى