بررسی چگو نگی تغییرات وضعیت فرسایشی حوزه های آبخیزدر طول زمان ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز طالقان )

     اطلاع و آگاهی از میزان فرسایش و رسوب در یک حوزه و مشخص کردن رونـد آن در یـک دوره مـی توانـد راهگشـای بسیاری از مشکلات و مسائل موجود در یک حوزه آبخیز باشد . در این تحقیق به منظور آگاهی از وضعیت فرسایش حـوزه آبخیز طالقان و چگونگی تغییرات آن در یک دوره 30 ساله ( 1350-1380 ) اقدام به تهیه نقشه وض عیت فرسایشی حـوزه گردیده است . ابتدا مطالعه ژئومرفولژی در منطقه صورت گرفت و سپس بـه کمـک مـدل تجربـیEPM نقشـه وضـعیت فرسایش حوزه در طی سالهای 1350 و 1380 در 5 کلاس فرسایشی خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلـی زیـاد تهیـه و میزان تغییرات کلاسهای فرسایش در حوزه در طی د وره 1350-1380 بررسی گردید . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که وضعیت فرسایش در حوزه آبریز طالقان در حال تغییر است بطوریکه درصد مساحت کلاسهای فرسایشـی خیلـی کم در طی دوره 1350-1380 تقریباً ثابت بوده است ولی درصد مساحت کـلاس فرسایشـ ی کـم از %87/74درسـال 1350به %34/79 در سال 1380 ، کلاس فرسایش ی متوسط از %91/7 در سال 1350 به %25/2 در سال 1380 ، درصد مساحت کلاس
فرسایشی زیاد از %75/1در سال 1350 به %27/0 در سال 1380 و درصد مساحت کلاس فرسایشی خیلی زیاد از %8/12 در سال 1350 به %34/15در سال 1380 تغییر یافته است . همچنین ضریب شدت فرسایش از 34/0در سال 1350 بـه 56/0در سال 1380 افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش تدریجی فرسایش در این حوزه می باشد .

کلید واژه ها: وضعیتفرسایشی حوزههایآبخیز حوزهآبخیزطالقان فرسایش زمین شناسی مهندسی تهران