بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی در انتخاب ساختگاه سد مخزنی ابوالفارس

محدوده حوضه رودخانه ابوالفارس یکی از زیر حو ضه های رودخانه مارون، واقع در استان خوزستان می باشـد . مسـاحت این حوضه تا سد مخزنی پیشنه ادی بالغ بر 285 کیلومترمربع است . وجود آب فراوان و رودخانه ای دائمی با جریـان پایـه ًنسبتا مناسب از امتیازات و استعداد های بالقوه این منطقه به شمار می آید . طی مطالعات مرحله شـناخت ، ضـمن بررسـی ساختگاه های مناسب احداث سد مخزنی در حوضه، گزینه مناسب از بین سایر گزینه ها مشخص و جهت انجام مطالعـات مرحله اول معرفی شد.

کلید واژه ها: زمینشناسیمهندسی ساختگاه سدمخزنی ابوالفارس استانخوزستان زمین شناسی مهندسی خوزستان