بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد توزانلو

     سد توزانلو بر روی رودخانه ای به همین ن ام در شمال استان خراسان رضوی قرار دارد . این رودخانـه در 20 کیلـومتری شمال غرب درگز قرار داشته و از ارتفاعات جنوبی حوضه آبریز درونگر سرچشمه می گیرد . در منطقه درگـز کـه شـمالی ترین حوضه رسوبی استان خراسان رضوی است، قدیمی ترین تشکیلات که بیشترین گسترش را در منطقه دارند، مربوط به دوران دوم زمین شناسی می باشد . اغلب رخنمونهـای ایـن دوران مربـوط بـه کرتاسـه بـوده و واحـدهای مربـوط بـه ژوراسیک در بخشهای محدودی رخنمون دارند . در محدوده محور سد، شیب رودخانه حدود %3 است . حـداکثر ارتفـاع سد از سنک کف بستر 34 متر می باشد . در تکیه گاه چپ با شیب عمومی 25 درجه رخنمون سنگی مشاهده می شود ولی در تکیه گاه راست با شیب عمومی 20 درجه واریزه ها رخنمون سنگی را پوشانده است . به منظـور تعیـین خصوصـیات فیزیکی و مکانیکی نمونه ها و توده های سنگی محل ساختگاه سد، علاوه بر برداشتهای صحرایی، عملیات ژئوتکنیکی از قبیل حفر چند گمانه انجام شده است . با توجه به بررسی های صحرایی در محل و نتایج بدست آمده از حفاری گمانه ها، توده سنگی محل ساختگاه سد مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج برداشت سطوح ضعف در منطقه وجود سـه سیسـتم
ناپیوستگی را نشان می دهد . این مسئله علاوه بر تاثیر بر روی خصوصیات مکانیکی توده های سنگی نفوذپذیری آنهـا را افزایش داده است . در این مقاله نتایج بدست آمده از برداشت های صحرایی و آزمایشگاهی مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفته و در نتیجه راهکارهای لازم برای افزایش خصوصیات کیفی توده سنگ و کاهش نفوذپذیری ارائه شده است .

کلید واژه ها: زمینشناسیمهندسی سدتوزانلو خراسانرضوی حوضهآبریز زمین شناسی مهندسی خراسان رضوى