بررسی دلائل ایجاد شکاف در دشت مهیار شمالی و تأثیر آن بر جاده اصفهان – شیراز

     ایجاد شکاف در زمین از جمله خطرات زیست محیطی است که مکانیزم های مختلفی در تشکیل و توسعه آن مؤثر است . دشت مهیار شمالی که در 25 کیلومتری جنوب اصفهان قرار دارد از جمله مناطقی است که با این عارضه مواجه شده و به موجب آن جاده اصفهان - شیراز، که از میان این دشت عبور می کند، به طور مداوم دچار شکست می شود . برای پی بردن به علل ایجاد این مسأله، تصاویر ماهواره ای وهیدروگراف واحد دشت مورد بررسی قرار گرفت و بازدیدهای صحرائی انجام شد . در سه نقطه از دشت نیز شکاف سنج هایی (xtensometer )جهت بررسی بازشدگی شکاف ها نصب گردید .
در مطالعات قبلی دلیل ایجاد شکاف در منطقه برداشت بی رویه آب زیرزمینی عنوان شده است[ 1و 3 ]، اما شواهد حاکی از آنست که احتمالاً مسأله ایجاد شکاف در منطقه صرفاً در نتیجه برداشت آب زیر زمینی نمی باشد و ممکن است گسل های موجود در منطقه در تشکیل و توسعه شکاف ها سهیم باشند . در این راستا تحقیق حاضر سعی بر این دارد که با جمع آوری اطلاعات و باتوجه به شواهد موجود علل اصلی تشکیل و توسعه شکاف ها را مورد بررسی قرار .دهد

کلید واژه ها: تصاویرماهواره‌ای زیستمحیطی زیرزمینی هیدروگرافی زمین شناسی مهندسی سایر موارد