بررسی عوامل تعیین کننده محل مناسب برای دفن بهداشتی زباله شهر کمیجان

     دفن بهداشتی و مهندسی زباله ها از جمله مسائلی است که در برنامه های محیط زیست قابل توجـه اسـت . جهـت برنامـه ریزی در دفن مهندسی زباله ها عوامل و معیارهایی در انتخاب محل دفن شرکت می کنند . به علاوه نوع محل دفن نیز نـوع روش دفن را مشخص می نماید .
   جهت برنامه ریزی زباله های شهر کمیجان از استان مرکزی از قبیل تعیین محـل دفـن و روش مهندسـی دفـن و همچنـین اولویت بندی محل های پیشنها دی به طریق مهندسی عمل شد . جهت تعیین محل های مناسب برای دفن عوامـل طبیعـی و غیر طبیعی از جمله عوامل زمین شناسی ( گسل، نوع سنگ، عمق سنگ کف ) ، عوامل ژئومورفولوژی ( کوه، تپه، دشت، دره ) ، عوامل خاکشناسی ( جنس خاک، بافت خاک، نفوذپذیری، عمق خاک ) ، عوامل هیدرولوژی ( وضـعیت آب سـطحی، عمـق آب زیر زمینی، موقعیت نسبت به شبکه آبراهه ) ، معیار هواشناسی ( باد و باران ) و سایر عوامل زیسـت محیطـی و فنـی از جمله فاصله تا شهر، نزدیکی به جاده، فاصله نسبت به روستاهای مجاور، امکانات آب و برق و غیره در نظر گرفته شد . جهت اولویت مناطق پیشنهادی با توجه به عوامل مورد نظر که هریک امتیاز و وزنی را از نظر معیارهـای انتخـاب مناسـب یعنی تأثیر فاکتور در انتخاب محل خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم است اولویت بندی مناطق صورت گرفت آنگاه
   روش مناسب با توجه روشهای موجود در جهان ارائه شد . سپس با توجه به حجم زبا له های شـهر مـورد نظـر برنامـه دراز مدت 20 ساله دفن بهداشتی و مهندسی زباله برای شهر کمیجان ارائه شد .

کلید واژه ها: مرکزى