بررسی مسائل زمین شناختی مهندسی در مکانیابی فضاهای تخلیه امن و راههای اضطراری برای بحران ناشی از زلزله در تهران

فضاهای تخلیه امن و راههای اضطراری از مهمترین زیرساختهای شهری جهت پیشگیری و کنترل بحران ناشی از بلایای طبیعی و بخصوص زلزله محسوب می شوند . پراکندگی مناسب و قابلیت خدمات رسانی این زیرساختها بعد از زلزله نقش مهمی در کاهش اثرات بحران خواهد داشت . در شهر تهران تاکنون مطالعات معدودی جهت شناسایی این اماکن و معابر براساس عوامل اجتماعی، شهرسازی و مدیریت بحران انجام شده است ولی مخاطرات و پارامترهای زمین شناختی مهندسی کمتر مورد توجه بوده است . این مساله می تواند باعث عدم کارایی مناسب این فضاها در زمان بحران گردیده و موجب افزایش ابعاد خسارات و تلفات گردد . در این مقاله ضمن بررسی برخی از مهمترین مطالعات انجام شده در این رابطه مشکلات ناشی از عدم توجه به ملاحظات زمین شناختی مهندسی مورد بررسی قرار داده می شود .

کلید واژه ها: زلزله تهران بلایایطبیعی زمینشناسیمهندسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی