بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز

سد پیشنهادی خاکی درونگر با هسته رسی و قوسی در 35 کیلومتری شمال غربی شهر درگز در استان خراسان رضوی قرار دارد . ساختگاه و دیواره های مخزن سد متشکل از ماسه سنگهای آهکی و آهکهای ماسه ای سازند اتامیر و ماسه سنگهای مارنی سازند آبدراز می باشد . دیواره چپ مخزن دارای شیبی حدود 85-80 درجه می باشد که در واقع جداکننده رودخانه درونگر از محل ساختگاه و مخزن سد است . نتایج حاصل از حفاری ها و آزمایشات صحرایی، میزان آبگذری پی و دیواره چپ مخزن را بیش از 100 واحد لوژن نشان می دهد که در رده سنگهای با نفوذپذیری بالا قرار می گیرد . کف دره در محل ساختگاه سد توسط 48 متر آبرفت پوشیده شده است . بنابراین آب بندی این سد یکی از مهمترین مسایل پیش رو می باشد . در این مقاله ضمن بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه و دیواره های مخزن سد، پارامترهای موثر در آبگذری و روش های مناسب آب بندی آن نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه ها: آببندی سددرونگر درگز استانخراسانرضوی مخزنسد زمین شناسی مهندسی خراسان رضوى