بررسی های زمین شناسی و تغییرات خطوط ساحلی منطقه بندکریان

     تغییرات خطوط ساحلی، مهمترین و رایج ترین تحولات مناطق ساحلی به شمار می روند . این تغییرات منطبق بر گستره منطقه ساحلی بوده و شامل کلیه تغییراتی است که از تعامل نیروهای خشکی و دریائی حاصل می شوند . تغییرات حاصله بصورت دگرشکلی و جایگزینی واحدهای رسوبی و ژئومورفولوژی به یکدیگر، فرسایش و رسوبگذاری و پیدایش عوارض جدید رخ می دهند . به همین منظور در این تحقیق منطقه ساحلی بند کریان بدلیل شرایط خاص سوق الجیشی و زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفت . منطقه مورد مطالعه در حدود 150 کیلومتری شرق شهرستان بندرعباس و 30 کیلومتری شرق شهرستان میناب در سواحل خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است . هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات خطوط ساحلی ، تهیه نقشه های فرسایش و رسوبگذاری و پیش بینی نرخ این تغییرات در آینده بود برای بررسی زمین شناسی و تغییرات خطوط ساحلی و نرخ این تغییرات در گستره مورد نظر با بهره گیری از نرم افزارگرافیکی Photoshop ، نرم افزار Ilwis و روشهای GIS تغییرات ساحلی منطقه بند کریان اعم از طبیعی و مصنوعی و تغییر در موقعیت خطوط ساحلی بررسی و نقشه های این تغییرات در یک بازه زمانی 26 ساله تهیه گردید . بدین منظور از دو سری عکسهای هوایی مربوط به سال 1346 و 1372 استفاده شد و بمنظور تکمیل و به روز نمودن اطلاعات از جدید ترین تصاویر ماهواره ای موجود منطقه نیز بهره گیری شده است . تهیه فتوموزائیک از دو دوره تصاویر هوائی( 1346و 1372 )در
نرم افزار Photoshop ، مراحل زمین مرجع سازی، ترسیم نقشه ها و محاسبات و بالاخره پردازش و چاپ نقشه ها توسط نرم افزار Ilwis انجام شده است . 3 روز پیمایش میدانی جهت شناسائی اولیه از منطقه، بررسی صحت نقشه های ترسیم شده، از دیگر مراحل انجام این تحقیق بوده اند . نقشه های تهیه شده با پیمایش های صحرایی کنترل و صحت آنها مورد تایید قرار گرفت . همچنین مهمترین عوامل در تغییرات بعمل آمده تعیین شد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که طول نواحی رسوبگذاری شده بیشتر از نواحی فرسایش یافته می باشد و این نسبت در قسمتهای شرقی منطقه مورد مطالعه بعلت گسترش محیطهای بیابانی ساحلی در بین دو رودخانه موجود بطور چشمگیری افزایش میبابد .

کلید واژه ها: زمینشناسی خلیجفارس نرمافزارIlwis خطوطساحلی زمین شناسی مهندسی هرمزگان