بررسی میزان تاثیر خصوصیات فیزیکی سنگها و خاکها بر روی کیفیت منابع آب شهر اراک

     مشکل کم آبی , ًکیفیت نسبتا پایین آب و عدم مدیریت صحیح در بهره برداری از منابع آبی مدتها است که مورد توجه مسئولین سازمانهای اجرایی در استان مرکزی است . امروزه شاهد شورشدن برخی از چاهها و قنوات منطقه بوده و این امر باعث عدم استفاده آب در کشاورزی و شرب شده است ( مهاجرانی، 1378 ، زمانی فراهانی ). 1378 در استان مرکزی علاوه بر مسئله کم آبی، کیفیت آبهای موجود نیز در حال تغییر می باشد بنابراین شناخت عواملی که باعث تغییر کیفیت آب منطقه می شوند قابل توجه است . یکی از مهمترین منابع تغییر کیفیت آب،خصوصِات و جنس سنگها و خاکهای منطقه هستند . این تحقیق مشخص می کند که منابع آلوده کننده آبها در حوضه آبریز دشت اراک از کدام واحد هیدرولوژیک بوده ضمن مشخص نمودن ٌو منشا تغییر
کیفیت , به بررسی نوع منابع سنگی و خاکی آلوده کننده آبها می پردازد . همچنین این تحقیق مشخص نمود بخش اعظم آب و قنوات مناطق شمالی در اعماق از کیفیت نامطلوبی برخوردارند، تنها منابع آبرفتی سطحی است که دارای آب چاههاً نسبتا شیرین می باشد و هرگونه اقدامی در خصوص حفر چاههای عمیق و یا کف شکنی در این چاهها سبب نامطلوب شدن کیفیت آب خواهد شد . از مسائل قابل توجه در این تحقیق استفاده از
GIS و روشهای آماری چند متغییره در تعیین خصوصیات منابع سنگی، این منطقه بوده است . بررسی ماتریس همبستگی متغیرهای فیزیکی نشان داد . متغیرهای نفوذپذیری ضریب پواسون و ضریب الاستیسته متغیرهای مستقل اما متغیرهای حساسیت به فرسایش سختی، وزن واحد حجم، درصد تخلخل، زاویه اصطکاک، و چسبندگی متغیرهای وابسته هستند و ضریب همبستگی آنها در سطح اطمینان 95 درصد با ضریب بالای 7/0معنی دار است .

کلید واژه ها: ضریبالاستیسته اراک استانمرکزی منابعآب هیدرولوژی زمین شناسی مهندسی مرکزى