بکارگیری نسبتهای یونی به منظور بررسی منشأ املاح در منابع آب زیرزمینی دشت سرچاهان

     شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی، مورد توجه محققین مختلف قرار دارد . جهت بررسی تفصیلی اثر این عوامل، ویژگیهای زمین شناسی و فرآیندهایی نظیر تبادل یونی و بکارگیری روابط بین پارامترهای کیفیت لازم است . در این تحقیق از نسبتهای یونی به منظور تحلیل هیدروشیمی و بررسی منشأ املاح منابع آب زیرزمینی دشت سرچاهان در استان هرمزگان استفاده شد و منابع املاح مورد بررسی قرار گرفت . براساس نسبتهای بدست آمده، انحلال هالیت و نمکهای سولفاته از جمله کیزریت، ژیپس و انیدریت عوامل اصلی شکل گیری ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی دشت سرچاهان می باشند . بر اساس مهمترین عوامل شناسایی شده مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی، یونهای همزاد شناسایی شده و عدم توازن بین آنها به عنوان نشانه هایی از منابع و فرآیندهای فرعی تأثیرگذار بر کیفیت منابع آب مورد توجه قرار گرفته است . بررسی روابط بین یونهای همزاد به کمک تفاضل غلظت، نشان می دهد که علاوه بر منابع اصلی املاح، انحلال کانیهای دیگری مانند تناردیت نیز در منابع آب دشت سرچاهان قابل توجه می باشد.

کلید واژه ها: فارس