پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسی

باتوجه به شرایط زمین شناسی و توپوگرافی منطقه قم، نظیر وجود لیتولوژی های حساس به لغزش، شیب تند و اختلاف ارتفاع نسبتا زیاد، بیش از %25 از سطح این منطقه، دارای استعداد متوسط و بالای زمین لغزش می باشد؛ با این وجود به علت عدم رخداد پدیده های محرکی چون زلزله و بارندگی های شدید، منطقه مذکور فاقد زمین لغزشهای بزرگ انتقالی، گسترش جانبی و جریان می باشد؛ در این مطالعه روش نوینی جهت پهنه بندی مناطقی شبیه قم ارائه شده است . در روش پیشنهادی با استفاده از قضاوت کارشناسی، نقشه استعداد زمین لغزش به عنوان نماینده عوامل مستعد کننده تهیه میگردد؛ سپس نقشه های عوامل محرک وزن دهی و جهت تفکیک بخشهای مختلف منطقه از نظر خطر زمین لغزش بر روی نقشه استعداد انداخته می شوند .

کلید واژه ها: پهنهبندی خطرزمینلغزش لیتولوژی قم زمین شناسی مهندسی