پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در محدوده جاده چالوس ( حدفاصل کرج ـ گچسر )

جاده کرج – چالوس ، یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی شهر تهران با نواحی شمالی کشور است که از بخش مرکزی رشته کوههای البرز می گذرد . عبور این مسیر ارتباطی از نواحی کوهستانی با حرکات دامنه ای و رانش زمین در دامنه های مشرف به مسیر راه، همراه شده است .
در این تحقیق بخشی از جاده کرج – چالوس در حدفاصل کرج تا گچسر به طول 50 کیلومتر و مساحت 818 کیلومتر
مربع، مورد مطالعه قرار گرفته است و نتیجه نهایی به صورت نقشه پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها ارائه شده است . عوامل مؤثر در این پهنه بندی با الگو گرفتن از روشهای مختلف پهنه بندی، عبارتند از : لیتولوژی، شیب، فاصله از گسل، تراکم شبکه زهکشی و پوشش گیاهی .
به منظور ارائه روشی که بتوان بر خلاف سایر روش های ارائه شده برای پهنه بندی، مرزهای خطر را از حالت واضح و شارپ خارج نمود و هم چنین به منظور انتقال اثر پدیده ای که در یک واحد از شبکه قرار دارد به واحدهای مجاور، از روش کریجینگ به عنوان الگوی محاسبات استفاده گردید . بازدیدهای صحرایی و هم چنین داده های موجود از زمین لغزشهای اتفاق افتاده در منطقه، نشان دادند که نقشه پهنه بندی تهیه شده از این روش، با دقت بالایی مناطق مستعد خطر ناپایداری دامنه ها را متمایز نموده است .

کلید واژه ها: پهنهبندی گچسر البرز چالوس رانشزمین کریجینگ زمین شناسی مهندسی سایر موارد