پهنه بندی فرسایشپذیری با استفاده از GIS ، مطالعه موردی حوزه آبخیز سد لتیان

     در این پژوهش جهت پهنه بندی خطر فرسایش پذیری حوزه آبخیز حوزه سد لتیـان نقـش 5 شـاخص شـبکه هیـدرولوژی , ساختارهای تکتونیکی، سنگ شناسی، شیب و پوشش گیاهی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مـورد ارزیـابی قـرار گرفته اند . برای تحقق این مهم، لایه های اطلاعاتی شاخص های مذکور به صورت نقشه های هم مقیاس (1:100000) بـا یـک شبکه تخمین متشکل از سلول های Cm *1 Cm 1 منطبق , سپس هر یک از سلول ها وزن دهـی گردیدنـد و امتیـاز محاسـبه شده به مرکز هر سلول نسبت داده شد . در مرحله بعد با برون یابی این مقادیر تاثیر هریک از ش اخصها به طور مجزا بررسی گردید . نهایتا از روی هم قرار دادن لایه های اطلاعاتی بدست آمده نقشه فرسایش پذیری حوزه آبخیز سد لتیان پدید آمـد . به طور کلی نتایج نشان می دهند از نظر استعداد فرسایش پذیری , بیشترین درصد سطح حوزه آبخیز سد لتیان (35%) تحـت
تاثیر فرسایش پذیری شدید و کمترین درصد سطح حوزه (5/2%) تحـت تـاثیر فرسـایش پـذیری خیلـی شـدید قـرار دارد . شاخص شیب با مقدار 1/74% و پوشش گیاهی با مقدار 88/0-% به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار تاثیر در فرسایش حوزه را دارا هستند .

کلید واژه ها: پهنهبندی ‎‏‏‎GIS‎ حوزهآبخیز سدلتیان سنگشناسی فرسایشپذیری هیـدرولوژی زمین شناسی مهندسی تهران