پیشنهاد روش ارزیابی دوام سنگ برای لایه محافظ دامنه در سدهای خاکی ( مطالعه موردی سدهای شمیل و نیان )

دامنه های سد خاکی و پاره سنگی در معرض فرسایش حاصل از آب، باد و طوفانهای سیلزا ، امـوا ج و سـایر عوامـل طبیعی قرار دارند ، بنابراین نیاز به حفاظ ت دارند . نوع لایه محافظ تابع نوع مصـالح در دسـترس و اقتصـاد اسـت . جهـت ارزیابی و دوام پذیری سنگهای ریپ رپ برای استفاده در لایه محافظ ، مطالعات و اندازه گیری صحرایی و آزمایشـگاهی زیادی لازم است . به همین منظور بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی بر روی سنگها ی مع دن گلمان و بسـتر رودخانـه زندان جهت ارزیابی و دوام پذیری سنگهای منطقه برای استفاده در لایه محـافظ سـدهای شـمیل و نیـان انجـام گردیـد . بررسی های آزمایشگاهی که بر روی این سنگها انجام شد شامل : تعیین خصوصیات فیزیکی، مقاومت مکـانیکی، واکـنش شیمیایی و کانی شناسی سنگها و نیز آزمایشهای دوام پذیری و سلامت سنگ در برابر سـولفاتهای سـدیم و منیـزیم مـی باشد . هدف از انجام این آزمایشات، مشخص کردن خصوصیات ژئوتکنیکی ودوام پذیری سنگهای منطقه بوده تا بر ایـن اساس بتوان سنگ مناسبی را برای محافظت از دامنـه هـا ی سـد پیشـنهاد داد . همچنـین براسـاس مطالعـات صـحرایی و آزمایشگاهی انجام شده یک روش امتیاز دهی برای طبقه بندی سنگهای محافظ در دامنـه سـدهای خـاکی پیشـنهاد شـده است .

کلید واژه ها: سدخاکی ژئوتکنیک سدشمیل سدنیان زمین شناسی مهندسی هرمزگان