تأثیر کیفیت آب چشمه نمک بر محیط زیست پیرامون منطقه سردشت دزفول

منطقه سردشت در شمال شرق شهرستان دزفول در شمال استان خوزستان واقع شده است . این دشت در حوزه آبریز رودخانه سردشت قرار دارد و چون فاقد منابع آب قابل اطمینان زیرزمینی می باشد، تنها منبع آب قابل دسترس، آب سطحی است . عمده ترین ساختار تکتونیکی موجود در منطقه، تاقدیس سردشت می باشد . شکستگی ها وگسلهای عمل کننده در ساختار این تاقدیس موجب سهولت نفوذ آبهای سطحی شده و انحلال میان لایه نسبتاً ضخیم نمک سازند گچساران، باعث تشکیل آبخوان کارستی در می باشهسته تاقدیس گردیده است . بارزترین پدیده هیدروژئولوژیکی این تاقدیس ظهور چشمه نمک در دره گسلی این تاقدیس است . با توجه به قابلیت انحلال بسیار زیاد میان لایه نمکی موجود در سازند گچساران غلظت املاح آب چشمه بسیار زیاد د و در مجموع تفاوت چندانی بین کیفیت نمونه های برداشت شده در فصول مختلف مشاهده نمی شود . غلظت قابل توجه املاح موجود در آب باعث رسوبگذاری نمک در مسیر جریان چشمه شده است . علاوه بر آلودگی ناشی از رسوبگذاری نمک در مسیر جریان، سبب افزایش غلظت املاح منابع آب سطحی در منطقه مورد مطالعه گردیده است . برای بررسی کیفیت منابع آب موجود در منطقه و ارزیابی تأثیر کیفیت آب چشمه نمک بر روی آنها، از آب رودخانه سردشت در ایستگاههای مختلف نمونه برداری به عمل آمد که نتایج آنالیز نمونه ها تأثیر چشمه نمک را محرز نموده است . در این مقاله چگونگی ظهور چشمه نمک با استفاده از تجزیه وتحلیل سیستم شکستگی های موجود در محل تاقدیس، همچنین علل شوری این چشمه، تأثیر آن بر کیفیت آب رودخانه سردشت و زمینهای کشاورزی اطراف و اثرات نامطلوب کیفیت آب بر محیط زیست پیرامون، مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت جهت کنترل بهینه آب این چشمه راهکاری چند منظوره ارائه شده است .

کلید واژه ها: خوزستان