تجزیه و تحلیل مکانیسم حرکت و پیشنهاد اقتصادی ترین روشهای کنترل لغزش بااستفاده از نتایج پایش به کمک GPS در روستای آخا - البرز مرکزی

     پیش بینی وقوع زمین لغزشها و برآورد خسارات ناشی از مکانیزم های مختلف وقوع، یکی از اصلی ترین وظایف محققین رشته زمین شناسی مهندسی می باشد . علاوه بر این تفسیر و توصیف مکانیزم وقوع حرکت و شناخت عوامـل اصـلی رانـش شیبها یکی از مهمترین مراحل تحقیق به منظور دستیابی به راهکارهای کنترل زمین لغزشها میباشد .
پیچیدگی ساختمانهای زیرسطحی طبیعی و تعدد عوامل مؤثر بر فعالیت لغزشها موجب میگردد تـا متـدهای رایـج ارزیـابی خطر وقوع و ریسک لغزشها فقط در تحلیلهای منطقه ای دارای کاربرد بوده و عموماً در تحلیل پایداری شیبهای یک منطقـه در مقیاسهای بزرگ دچار کاستی های زیادی باشند . تنوع مکانیسم حرکت شیبها گاهی سبب می گردد تا حتی الامکان تعمیم نتایج بدست آمده از یک لغزش برای لغزش مجاور مقدور نباشد و به همین دلایل پایش رفتار حرکتی شیبها که برآیند تأثیر همه عوامل تشدید کننده و کاهنده حرکت دامنه ها میباشد ضرورت پیدا میکند . روشـهای متعـددی جهـت پـایش رفتـاری لغزشها وجود دارد که هرکدام دارای محدودیت ها و مزایای نسبی میباشند . بـا توسـعه علـوم مـاهواره ای و رشـد صـنایع و تجهیزات مرتبط و در دسترس قرار گرفتن دستگاههای GPG)Global Positioning System) و Dual Frequency GPS سپس پیشرفت قابل ملاحظهای در برداشت سریع، دقیق و مطمئن موقیعت زمینی نقاط با استفاده از اطلاعات ماهوارهای حاصل گردید . در روش استفاده از DGPS موقعیت سکوهای تعبیه شده بر روی سطح لغزش در سـه محور X,Y,Z در فواصل زمانی مشخص محاسبه شده و با تجزیه و تحلیل اطلاعات، مکانیسم حرکت زمین لغزش مـورد ارزیابی قرار میگیرد . میزان کارآیی این روش در یکی از لغزشهای فعال منطقه البرز مرکز ی مـورد آزمـون قـرار گرفتـه و ضمن بررسی کارایی روش پایش با DGPS و هم چنین بررسی میزان دقت برداشت ها و با استفاده از کنترل های صحرائی و اطلاعات پایه، راهکارهای کنترل این لغزش فعال توصیه گردیده است .

کلید واژه ها: GPS البرزمرکزی زمینلغزش زمینشناسیمهندسی زمین شناسی مهندسی سمنان