تحلیل پایدار سازی سنگ پی و سازه سر ریز سد مخزنی سلیمانشاه – سنقر

     یکی از مهمترین مسائل در احداث سدمخزنی، حفظ آب مخزن و جلوگیری از اتلاف آب از پی سد و مخزن آن می باشد . در صورت عدم توانایی سد در انجام این مهم از تمهیداتی چو ن احداث پرده تزریق آببند در پی سـد اسـتفاده مـی شود . با توجه به قرار گرفتن سد مخزنی سلیمانشاه بر روی سنگهای درزه دار، بررسی پرده آببند در این پروژه از اهمیـت بسزایی برخوردار می باشد . در این مقاله با بررسی وضعیت زمین شناسی و ژئوتکنیکی منطقه پی سد، کارهای انجام شده در این راستا و نتایج حاصله را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد تا بتوان از این نتایج تدابیر لازم در مرحله نگهداری پروژه اندیشیده شود . از مهمترین نتایج به دست آمده در فاز طراحی و اجرای پرده می توان به وجـود نـواحی بـا میـزان نفوذپذیری بالا اشاره نمود که نیاز به دقت بالا در فاز نگهداری و در این مناطق می باشد.

کلید واژه ها: مخزن ژئوتکنیک سدمخزنی سلیمانشاه سنقر زمین شناسی مهندسی کرمانشاه