تحلیل پایداری چاههای نفتی با استفاده از مدلسازی عددی المان محدود در مخازن نفتی هیدروکربناته

مخازن نفتی، جزء یکی از منابع اصلی تولید انرژی در کشور محسوب می شوند که با توجه به داشتن شرایط ویژه مکـانیکی مصالح سنگی درگیر در آن، قابلیت حفظ و نگهداری سیالات هیدروکربنی را دارند . از مهمترین ویژگی های مخـازن نفتـی، میزان تخلخل مخزن نفتی، ف شار اولیه مخزن، میزان تخلخل مخزن نفتی، ترکهای اولیـه و طبیعـی و فشـارهای تکتـونیکی و هیدرواستاتیکی موجود در محدوده مورد نظر می باشند . یکی از حساسترین فرآیندهایی که در طول زمـان بهـره بـرداری از مخزن نفتی بایستی بدان توجه کافی داشت، پایداری چاه نفتی و تغییرات رفتار مکانیکی سنگهای محدوده چـاه بـوده کـه از نظر تنش ها و کرنش ها و توسعه زون پلاستیک مورد تجزیه و تحلیـل قـرار مـی گیـرد . قبـل از وارد شـدن بـدین مرحلـه مطالعات اولیه زمین شناسی مهندسی و بررسی خواص رفتاری سازند درگیر و شرایط تکتونیکی نیز از ضروریات مطالعـات و تحلیل در ب ررسی پایداری چاه نفتی بشمار می رود . در این تحقیق پایداری یک چاه نفتی با اسـتفاده از روش حـل المـان محدود مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن بصورت نمودارهایی ارائه شده است . سپس با مقایسه سـه نـوع سـنگ مختلف مخزن، بطور پارامتریک نتایج عددی این سه نوع سنگ م ختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شده است . آنچـه که از نمودارها مشاهده می شود گویای این مطلب است که، سنگ مخزنـی کـه دارای مـدول پـایینی بـوده دارای کرنشـهای پلاستیک بالا بوده و سنگی که دارای چسبندگی بالا بوده تنشهای کمتری را متحمل می شود . یکی دیگر از نتایج بدست آمده این است که، سنگی که دارای مقاومت فشاری پایینی بوده دارای جابجایی کمتری نیز بوده است

کلید واژه ها: تخلخل چاهنفت سنگمخزن مدلسازی زمین شناسی مهندسی سایر موارد