تحلیل پایداری ساختگاه تکیه گاه راست سد بالایی سیاه بیشه

     سد بالایی سیاه بیشه قسمتی از طرح تلمبه – ذخیره ای سیاه بیشه است که در فاصله 125 کیلومتری شمال تهران در مسیر جاده کرج – چالوس قرار دارد . با استفاده از نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش تهیه شده و با بازدیدهای صحرایی وجود توده لغزشی در تکیه گاه راست سد بالایی سیاه بیشه مشخص گردید . تحلیل پایداری در حالت استاتیکی و دینامیکی بر روی تکیه گاه راست سد با استفاده از نرم افزار Slide5 انجام پذیرفت . ضرایب ایمنی برای حالتهای مختلف با مد نظر قرار دادن سطح شکست دایره ای، سطح شکست صفحه ای و حالتهای استاتیکی و دینامیکی، با پارامترهای مختلف و شرایط قبل از احداث سازه سد و پس از احداث در نظر گرفته شده است .
با توجه به نتایج حاصل از آنالیز انجام گرفته و ضرایب ایمنی بدست آمده تکیه گاه راست سد پس از احداث سازه کاملاً پایدار بوده و تمهیدات لازم جهت ایمنی کامل قسمتهای مستعد لغزشهای سطحی در حال انجام می باشد .

کلید واژه ها: سیاهبیشه چالوس سدسیاهبیشه سد زمینلغزش زمین شناسی مهندسی تهران