تحلیل پایداری و بررسی راهکارهای تثبیت دیواره های ترانشه ایجاد شده در بخشی از مسیر خط انتقال گاز ایلام

یکی از ساختگاههایی که لازم است تا وضعیت پایداری آن بررسی گردد، مسیر خط انتقال گـاز ایـلام مـی باشـد . مشـکل اصلی در این ساختگاه، احتمال گسیختگی های ساختاری و سقوط بلوکهای سنگی از دیواره های ترانشه ای اسـت کـه در مسیر 400 متری عبوری از ارتفاعات شره زول در استان ایلام ح فاری خواهد شد . بر اساس تحلیل های انجام شـده، انـواع مکانیسمهای گسیختگی با کنترل ساختاری ( شامل گسیختگی های گوه ای، صفحه ای و واژگونی ) بعـد از احـداث ترانشـه مسیر، پیش بینی می شود . در این پژوهش بعد از توصیف خصوصیات زمین شناسی مهندسی دیواره های ترانشـه و شـرح نتایج تحلیلهای پایداری انجام شده، راهکارهای مناسب برای پایدارسازی و تثبیت دیواره های فوق ارائـه شـده اسـت . بـر اساس نتایج بدست آمده، به منظور پایداری سازی و تثبیت بخشهای مختلف این دیواره ها، بر حسب شرایط تـوده سـنگ، در هر بخش لازم است ترکیبی از روشهای پایدارسازی نظیـر سکوسـازی در کـل مسـیر، نصـب بولـت، تـوری سـیمی و شاتکریت به کار گرفته شود .

کلید واژه ها: ارتفاعاتشرهزول ایلام زمین شناسی مهندسی